Numer: 5/2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

Zarząd Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2012 r. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii B jest 7 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu