Numer: 23/2012

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Rearden Technology S.A.

Zarząd Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Rearden Technology S.A. (Emitent posiada 49,00% kapitału zakładowego oraz 49,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ) złożył do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dynamiczny rozwój firmy Rearden Technology S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Projekt ma na celu stworzenie systemu automatycznej komunikacji biznesowej i projektowej pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie elektronicznej (B2B). W ramach wdrażanego systemu realizowane będą główne procesy biznesowe, takie jak: proces ofertowania, realizacji zamówień, logistyki, zarządzania informacją i raportowania, monitoringu produktu po wdrożeniu.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę 1.027.450,00 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Rearden Technology S.A. wyniesie 694.215,00 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta, ze względu na fakt realizacji celu strategicznego, tj. budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A., o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 19 lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu