Numer: 25/2012

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A. zawarta została umowa o kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej na kwotę 200.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 2 grudnia 2013 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża w stosunku rocznym. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Planet Soft S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość udzielonego kredytu wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu