Numer: 15/2013

Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd spółki Planet Soft S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku podpisał list intencyjny („List”) z Mobile Factory S.A. Emitent podpisał list intencyjny realizując założenia biznesowe zmierzające do zintensyfikowania rozwoju Emitenta oraz świadczonych przez Emitenta usług.

Przedmiotem listu jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i wzajemnej promocji usług. Mobile Factory S.A. oferuje wsparcie technologiczne i świadczenie usług podwykonawczych w zakresie przygotowania oprogramowania na platformy mobilne – cross selling produktów Planet Soft S.A. a Emitent udostępni do sprzedaży swoje produkty na zasadzie dystrybucji oraz będzie świadczył usługi doradcze w zakresie marketingu, w szczególności wprowadzaniu nowych produktów na rynek. List nie ma charakteru wyłączności.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż stanowi ona realizację założeń zawartych w Dokumencie Informacyjnym, dotyczących budowania wartości marki i zintensyfikowania rozwoju. Ponadto zawarcie niniejszego Listu będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu