Numer: 20/2012

Zawarcie istotnej umowy na rozwój systemów informatycznych

Zarząd Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku pomiędzy Emitentem a amerykańską firmą działającą w branży oprogramowania ERP , została zawarta umowa dotycząca rozwoju systemów informatycznych klienta. Umowa została podpisana na okres 2 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy świadczenie usług rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2013 r.

W ramach zawartej umowy Spółka udostępni zespół programistów, których zadaniem będzie rozwój systemów informatycznych klienta oraz wdrożenia do klientów końcowych. Zarząd Emitenta szacuje, że łączna wartość przychodów osiągnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, wynikających z jej realizacji wyniesie ok. 2,5 mln zł. Spółka nie wyklucza także zwiększenia zakresu współpracy z nowym klientem o kolejne zlecenia.

Zarząd Planet Soft S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość przychodów wynikających z przedmiotowego kontraktu w okresie jego obowiązywania przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu
  • Paulina Świątkiewicz – Członek Zarządu