Numer: 6/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na dzień 7 sierpnia 2012 r.

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 767/2012 podjętą w dniu 3 sierpnia 2012 r. postanowił określić dzień 7 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPLNTS00016″;

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLANETSOF” i oznaczeniem „PSF”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu