O nowej strategii Spółki i jej planach na przyszłość opowiada Hubert Wochyński – Prezes i założyciel Planet Soft S.A.

Hubert Wochyński – z wykształcenia Magister Inżynier Informatyki i Ekonomii, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych oraz zarządzaniu ich realizacją. Specjalista do spraw oceny rentowności inwestycji oraz realizacji strategii wyjścia z inwestycji. Inwestor na rynku rozwiązań internetowych.

 

Marka Planet Soft istnieje na rynku rozwiązań IT już od dwunastu lat. Początkowo Spółka świadczyła usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie i w 2002 roku wkroczyła na rynek międzynarodowy pozyskując kluczowych klientów z USA i Kanady. W ciągu pięciu lat rozwinęła działalność w oparciu o outsourcing IT pozyskując klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie zdobyte podczas międzynarodowej współpracy zaowocowało w 2011 roku wdrożeniem nowej strategii produktowej rozpoczynając od dwóch produktów: STOREQ i APLICON.  W 2012 roku Planet Soft debiutował na New Connect,  wdrażając zmiany mające w przyszłości doprowadzić do pełnego wdrożenia i przygotowania Spółki do pracy w modelu produktowym.  Planet Soft postawił sobie za cel weryfikację rynkową jak największej liczby rozwiązań i wdrożenie metodologii pracy, za pomocą której zachodzące procesy oraz podejmowane działania stają się mierzalne i weryfikowalne.

 

Skąd pomysł na taką formę działalności ?
Spółka Planet Soft początkowo świadczyła usługi wytwarzania oprogramowania w ramach outsourcingu IT dla zagranicznych firm. W ten sposób udało nam się zbudować sprawdzony zespół znający trendy i prawidłowości rynku globalnego. W moim przekonaniu przejście do modelu produktowego jest naturalnym wynikiem tej wiedzy.
Planet Soft zamierza przeprowadzać proces inkubacji projektów. Czym różni się od inkubatorów lub firm typu VC?
Różnica jest zasadnicza i wynika przede wszystkim z przyjętej przez Spółkę metodologii Lean Startup. Planet Soft dzieli projekty na 4 fazy działań z podporządkowanymi kwotami i źródłem dofinansowania. Pierwsza faza nazwana weryfikacyjno – koncepcyjną polega na zderzeniu nieistniejącego produktu z faktycznymi potrzebami rynku. W ten sposób poznajemy wszystkie szczegóły dotyczące projektu, które decydują o jego sukcesie lub porażce. Posiadając wiedzę o tym, czy projekt sprzedaje się łatwo czy trudno, jak długi jest to proces etc. podejmujemy decyzje, czy taki projekt jest wart wydania pierwszych 50 tys. zł na kolejną fazę – fazę A. Zatem główna różnica pomiędzy Planet Soft a VC czy nawet bardziej seedowymi funduszami, to różnica w formie działania i ograniczaniu ryzyka. Ponadto Spółka opublikowała na stronie WWW, w dziale Relacje inwestorskie/działalność, dodatkowe, szczegółowe informacje w tym zakresie.

Czy Planet Soft będzie współpracować z firmami typu VC?
Spółka Planet Soft jest otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę. Zainteresowanie, jakie wzbudzają nasze projekty związane jest z mnogością obszarów, w jakich się pojawiają oraz z potencjałem jaki niesie ze sobą rynek rozwiązań IT. Planet Soft będzie zatem współpracować zarówno z VC, inwestorami prywatnymi, jak i funduszami inwestycyjnymi czy seedowymi.

Z jakimi ryzykami wiąże się taka działalność?
W modelu produktowym pojawia się ryzyko podjęcia pracy nad projektem, który nie przyniesie zadowalających rezultatów sprzedażowych. Planet Soft eliminuje to ryzyko wdrażając czterofazowy model pracy nad projektem. Dzięki każdorazowemu przejściu przez fazę weryfikacyjno – koncepcyjną wiemy, które projekty odniosą realny sukces na rynku, a które nie będą kontynuowane, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji. W trakcie tworzenia każdego projektu powstają także innowacyjne technologie, które zawsze mogą zostać skomercjalizowane poprzez sprzedaż licencji. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie każdego prowadzonego projektu, a jednocześnie niepodważalna zaleta – technologię jako osobny produkt można skomercjalizować zarówno przy powodzeniu, jak i niepowodzeniu samego projektu.

Na czym dokładnie będzie polegać weryfikacja?
Model naszego działania opiera się na weryfikacji rynkowej produktów i technologii. Faza weryfikacyjno – koncepcyjna jest pierwszą fazą, która rozpoczyna proces pracy nad projektem. Weryfikacja jest integralną i zarazem podstawową częścią tworzenia nowych produktów. Istniejące do tej pory metody polegające na badaniach ilościowych czy wywiadach były dla nas zupełnie niesatysfakcjonujące i w naszym przekonaniu prowadzą często do konstruowania błędnych założeń i przyjmowania mylnych tez. Wyłącznie weryfikacja rynkowa sprawdzająca zarówno zainteresowanie jak i adaptowalność produktów może dawać rzetelne wyniki.

Ile projektów firma chce weryfikować w ciągu roku?
Planet Soft chce weryfikować kilkanaście projektów rocznie. Oczywiście nie wszystkie przejdą do fazy B i C. Jesteśmy przygotowani na odrzucenie części koncepcji w fazie weryfikacyjno – koncepcyjnej tak, by przed fazą A, w której rozpoczynają się inwestycje, do weryfikacji w modelu MVP (minimal value product) pozostawić najbardziej wartościowe projekty. Tak utworzony lejek zapewni Spółce ciągłość sukcesów na tym polu.

Czy na polu komercjalizacji firma odniosła już jakieś sukcesy ?
Najlepszym przykładem sukcesu obrazującego nasz nowy model jest projekt STOREQ. Prace nad technologią chmurową umożliwiającą wymianę plików pomiędzy zespołami projektowymi w firmach rozpoczęły się w 2009 roku. Na realizację tego projektu firma Planet Soft pozyskała dofinansowanie unijne, a od 2011 roku rozwijała go z własnych środków. W czasie realizacji okazało się, że największe firmy informatyczne uruchomiły już podobne, darmowe usługi. W konsekwencji STOREQ nie odniósł znaczącego sukcesu komercyjnego, który miałby znaczenie dla wyników Planet Soft. Jednak opracowana technologia i sprawdzony model biznesowy pozwoliły znaleźć Partnera, który dokonał zakupu technologii STOREQ za 450 tys. USD z zamiarem uruchomienia tej usługi w krajach Ameryki Południowej. Spółka z tej transakcji zrealizuje zysk w wysokości 900 tys. USD.

Firma podała, iż aktualnie weryfikuje 7 projektów , proszę o nich szerzej opowiedzieć?
Planet Soft posiada obecnie 6 projektów w fazie B, czyli fazie, w której pracujemy nad projektami, które przeszły pozytywną weryfikację i pozyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Co najmniej dwa z nich mają przejść do fazy C w III i IV kwartale 2014 roku. Potrzebujemy więc nowych projektów, które przejdą w tym roku do fazy A. Wśród nich znajdują się hipotezy związane z komercjalizacją posiadanych technologii w nowych modelach oraz zupełnie nowe produkty m.in. w obszarach marketingu internetowego. Wyniki wstępnych faz weryfikacji polegających na zbadaniu zainteresowania zakupem tych usług wypadły bardzo obiecująco, dlatego rok 2014 zapowiada się niezwykle pracowicie.

Jak nowa strategia przełoży się na wartość firmy ?
Strategia produktowa już zaczęła wpływać na zyski osiągane przez firmę dzięki sprzedaży licencji na technologię stworzoną w trakcie realizacji projektu STOREQ. W tym roku dwa z produktów znajdujących się w fazie B przejdą do fazy C, w której spodziewane zyski netto po 12 miesiącach w nieporównywalnie większym stopniu będą wpływać na wyniki Spółki, a co za tym idzie na jej wartość.

Z jakich źródeł Spółka będzie generować przychody i jak będzie realizować zyski ?
Nowy model działania Planet Soft pozwala na czerpanie zysków z projektu na kilka sposobów. Przede wszystkim są to przychody z najlepszych projektów które okazały się rynkowymi hitami i osiąganie z niech przychodów i dywidend. Spółka planuje również osiągać szeroką sprzedaż posiadanych technologii lub jej licencjonowanie. Chodzi o technologie opracowane w toku realizacji lub weryfikacji rynkowej poszczególnych projektów. Każda z opracowanych technologii może być powtórnie wykorzystana w innym projekcie, lub do opracowania innego produktu końcowego. Nie wykluczamy również sprzedaży swoich udziałów w Spółkach realizujących nasze projekty, jak również sprzedaży opracowanego produktu bezpośrednio do klienta branżowego.

Jak Pan skomentuje wyniki Spółki za 1 kwartał 2014 ?
W mojej ocenie jest to wynik zadowalający jak na realizowanie przez Spółkę strategii produktowej. Oczywiście w porównaniu z 1Q 2013 roku daje złe wrażenie, które w mojej ocenie jest mylące. Każdy kto nie wiem nic o działaniach Spółki, będzie mógł odnieść wrażenia, że nie pozyskaliśmy żadnych kontraktów i firma nie będzie w najbliższej przyszłości generować żadnego przychodu.Wyników za 1Q 2013 i 1Q 2014 nie sposób porównać. W 2013 roku prawie cały wysiłek Spółki był skupiony na realizacji kontraktów informatycznych w ramach outsourcingu IT. Jest to całkowicie inna forma działalności, zarówno pod kontem finansowy jak i operacyjny, w stosunku do aktualnie prowadzonej przez Spółkę. Jednak podstawową różnicą jest budowa wartości i ryzyko. W mojej ocenie Spółka ponosi znacząco mniejsze ryzyko i buduje większą wartość teraz niż w 2013 roku, prowadząc projekty zgodnie ze strategią produktową.
Czy w związku z nieudaną emisją akcji serii C plany Spółki co do realizowanych projektów się zmienią ?
Nasze plany na pewno ulegną modyfikacji. Jesteśmy w trakcie opracowywania nowego harmonogramu czasowego realizacji poszczególnych projektów. Również rozważamy zmianę zakresu poszczególnych projektów np. PAYOWA jest projektem który bez środków obrotowych nie jest w stanie zostać uruchomiony. Także jego zakres musi być zmieniony, gdyż Planet Soft nie ma środków aby wspomóc ten projekt. To samo tyczy się długo oczekiwanego projektu zegarka Boddie, który jeszcze nie trafił do produkcji ze względu na brak środków finansowych, których się nie udało pozyskać w ostatnich 3 kwartałach. Naturalnie zmiana zakresu projektu nie oznacza wycofania się z niego, a jedynie dostosowanie zadań do aktualnych możliwości finansowych i wypracowanie kompromisu. Ponadto uważam, że jest to okres znaczącego sprawdzianu dla przyjętej przez nas strategii dla Spółki. W poprzednio prowadzonym outsourcingu IT brak środków pozwalających realizować kontrakty całkowicie uniemożliwiał działanie. Strategia produktowa dla nas jest znacznie bardziej dla nas elastyczna pod tym względem.