Numer: 29/2013

Wyniki finansowe spółki powiązanej VALUE LAB sp. z o.o. za 2012 rok / The financial results of associated company VALUE LAB Ltd. for the year 2012

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Walne Zgromadzenie Wspólników Value Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, w której Emitent posiada 49,00% kapitału zakładowego oraz 49,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZW, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Value Lab Sp. z o.o. w 2012 roku wypracowała 350 694,70 zł ( 84 026,91 EUR po średnim kursie NBP z 2012r. ) przychodów ze sprzedaży oraz 95 274,56 ( 22 827,91 EUR po średnim kursie NBP z 2012r. ) zysku netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta, ze względu na fakt realizacji celu strategicznego, tj. budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A., o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 19 lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Board of Directors Planet Soft SA of Wrocław (the „Issuer” or „the Company”) hereby announces that the General Meeting of Shareholders Value Lab Ltd based in Gorzow Wielkopolski, in which the Issuer holds 49.00% of the share capital and 49.00% of the total number of votes in the General Meeting of Shareholders, approved the Board of Directors and the financial statements.

According to the approved financial statements Value Lab Sp. of o.o. in 2012 reached 350 694.70 zł (84 026,91 EUR at the average NBP rate of 2012r.) of sales revenues and 95 274.56 (22 827,91 EUR the average NBP rate of 2012r.) net profit.

Issuer’s Management Board has decided to publish this information due to the expected positive impact on the development prospects of the Issuer, due to the fact that the implementation of the strategic objective, namely the construction and development of the Planet Soft Group, the Issuer Information Document dated 19 July 2012.

Legal basis: § 3. 1 of Exhibit 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu