30.06.2014 5/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. // List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Planet Soft SA on the 30th of June 2014 r.

Zarząd Planet Soft S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Planet Soft Management PLC publishes the list of shareholders participating in the Extraordinary General Meeting of the Company dated the 30th of June 2014, with at least 5% of votes at the meeting.

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ z dnai 30.06.2014 roku