7/2017 30.06.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Innovation Group S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. // List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of the Planet Innovation Group PLC on the 30th of June 2017 r.

Zarząd Planet Innovation Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

//

Planet Innovation Group, Management PLC publishes the list of
shareholders participating in the Ordinary General Meeting of the
Company dated on the 30th of June 2017, with at least 5% of votes at the
meeting.

Załączniki // Attachments:

lista_akcjonariuszy_pow_5_na_ZWZ_30_06_2017