Numer 8/2015  21.05.2015

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 // Appointment of auditor to audit the financial statement for the  2014

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. do Spółki wpłynęła uchwała Rady Nadzorczej Emitenta zawierająca uchwałę  w zakresie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Podmiotem wybranym jest “Pol-Tax” Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, podmiot wpisany na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem ewidencyjnym 2695

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

//

The Management Board Planet Soft SA of Wrocław („the Issuer”) hereby informs that on 21 May 2015. the Company received the resolution of the Supervisory Board zaweirająca resolution in the selection of the auditor authorized to examine the financial statements of the Company for the year 2014. This entity is „Pol-Tax” Sp. with o.o based in Warsaw, the entity entered into the „List of entities authorized to audit financial statements” under the registration number 2695.

Legal basis: § 3 paragraph. 1 of Appendix 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System”.