Numer: 18/2013

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2013 r. uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta wybrano biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Podmiotem tym została „Kodeks-Consult” Kancelaria księgowa i audytorska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która posiada wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 1060.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu