Numer: 19/2013

Warunkowa rekomendacja Rady Nadzorczej co do wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 oraz podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012.

Zgodnie z w/w uchwałą Rada Nadzorcza rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości od 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi od 0,03 zł (słownie: trzy grosze) do 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na każdą akcję Emitenta.

Niniejsza rekomendacja została przyznana warunkowo. Warunkiem uchylenia rekomendacji jest przeznaczenie w/w środków na skup akcji własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący