30.06.2015 16/2015

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 30.06.2015 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft S.A. on 30.06.2015

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż do podjętych uchwał zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Board of Directors Planet Soft PLC of Wroclaw, announces the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting held on the 30th of June 2015. The Management Board announces that the resolutions adopted objections were made.

Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.
Załączniki / Attachments:

PSF_uchwały_podjęte_za_ZWZ_w_dniu_30_06_2015