44/2015 07.09.2015 

Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 7.09.2015 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft PLC on 7.09.2015

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 7 września 2015 r na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki . Jednocześnie Zarząd informuje, iż do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Management Board Planet Soft PLC based in Wroclaw publicly announces the resolutions adopted on the 7th of September 2015 at the Extraordinary General Meeting of the Company. The Management Board announces that the resolutions adopted objections were not made.
Legal basis: § 4 paragraph. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market”.