30.06.2014 25/2014

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 30.06.2014 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft S.A. on 30.06.2014

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Board of Directors Planet Soft PLC of Wroclaw, announces the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting held on the 30th of June 2014. Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

Załączniki / Attachments: