Numer: 11/2014 15.04.2014

Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 15.04.2014 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft S.A. on 15.04.2014

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Board of Directors Planet Soft PLC of Wroclaw, announces the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting held on the 15th of April 2014Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

ZałącznikiŁ