35/2015 10.08.2015

Sprzedaż udziałów Spółki zależnej // The sale of shares of the Subsidiary

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 wpłynęła do Spółki podpisana umowa sprzedaży udziałów z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Emitent podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce QRShoper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią zawartej umowy sprzedanych zostaje 49,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę 50.000,00 zł (EUR 11.942,29). Sprzedane zostały wszystkie udziały QRShoper Sp. z o.o. posiadane przez Emitenta.

Emitent w obliczu decyzji o zwiększeniu swojego zaangażowania w inne projekty podjął decyzję o sprzedaży udziałów w QRShoper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Emitent był uprawniony do zbycia udziałów na podstawie Uchwały numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2014 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Pomimo faktu, iż określona wartość zawartej umowy wynosi mniej niż 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz mniej niż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, umowa ta została uznana za istotną z uwagi na jej spodziewany wpływ na fakt realizacji celu strategicznego, tj. budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Management Board Planet Soft PLC of Wrocław („the Issuer” or „the Company”) announces that on the 10th of August 2015, the Company received signed a share sale agreement dated on 6th of August 2015. The Issuer has signed an agreement to sell shares in QRShoper LIMITED based in Wroclaw. According to the content of the contract is sold 49.00% of the share capital of the company at the price of 50,000.00 zł (EUR 11,942.29). All shares were sold QRShoper LIMITED held by the Issuer.

The Issuer in the face of a decision to increase its involvement in other projects decided to sell the shares in QRShoper LIMITED based in Wroclaw. The Issuer is entitled to the purchase of shares pursuant to Resolution No. 8 of the Extraordinary General Meeting of Planet Soft PLC convened for 15 April 2014.

Issuer’s Management Board has decided to publish information about the conclusion of this the contract due to the expected significant positive impact of the agreement on the economic situation, the Company’s financial and the Capital Group. Despite the fact that the determined value of the contract amounts to less than 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statements and less than 20% of the net revenues from sales of the Company for the last four quarters, this agreement was considered significant because of the its expected impact on that strategic goal, ie. the construction and development of the Group Planet Soft PLC

Legal basis: § 3. 2 point 2 in connection with § 2 paragraph. 1 point 2b), point c) of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market”.