Numer: 21/2012

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 roku, Pani Paulina Świątkiewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Planet Soft S.A. ze skutkiem na dzień 10 grudnia 2012 r. oraz rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Rearden Technology S.A. (spółka powiązana z Emitentem), ze skutkiem na dzień 10 grudnia 2012 r.

W treści otrzymanej informacji Pani Paulina Świątkiewicz wskazała, iż powodem rezygnacji są względy osobiste uniemożliwiające pełnienie wyżej wymienionych funkcji.

W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Zarządu Planet Soft S.A. wchodzi Pan Hubert Wochyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu, natomiast w skład Zarządu Rearden Technology S.A. wchodzi Pan Paweł Tomczyk pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu