Rezygnacja Członka Zarządu Spółki  POQAD Sp. z o.o.

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2013 roku powziął informacje o rezygnacji pana Maciej Mormona z funkcji Prezesa Zarząd POQAD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 50,00% kapitału zakładowego i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników POQAD Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu