Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze , ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Załączniki

1 ogłoszenie o zwołaniu NWZA_PSF

2 projekty_uchwał_planet_soft (cały porządek obrad)_PSF

3 wzór pełnomocnictwa_NWZA_PSF

PSF – struktura kapitału zakładowego

PSF-uchwaly_podjete_na_WZ_18.11.2013

PSF-The-resolutions-passed-at-the-EGM-18.11.2013

Zarząd Spółki zwołał NWZ ze względu na błąd jaki popełniono podczas poprzedniego NWZ z dnia 8 pażdziernika 2013. W toku przygotowań uchwał firma doradcza popełniła błąd polegający na przypisaniu dwóch praw poboru przypadających na jedną akcję, zamiast jednego. W związku z tym uchwały podjęte na NWZ z 8 pażdziernika 2013 okazały się niezgodne z regulacjami Giełdy.