Zarząd spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 7 września 2015 r. na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, ul. Zaolziańska 4. 53-334 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Board of Directors Planet Soft PLC based in Wroclaw, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Code Commercial Companies and § 11 para. 3 Articles of Association of the Company is convened pursuant to art. 402 [1] of the Code of trade, on the 7th of September 2015, 9:00 hour Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held at the Kancelaria Notarialna Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, ul. Zaolziańska 4 53-334 Wroclaw. The attached text of the announcement, draft resolutions and form of proxy.

Legal basis: § 4. 2, point 1, point 3 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

 

psf_projekty_uchwał_WZ_7_09_2015

psf_ogloszenie_o_zwolaniu_7_09_2015

psf_formularz_pelnomocnictwa_WZ_7_09_2015