Aby otrzymywać informację o bieżących zmianach, kliknij ALERT

Działalności Planet Innovation Group opiera się na komercjalizacji innowacyjnych technologii, świadczeniu usług proinnowacyjnych i inwestycjach kapitałowych w innowacyjne technologie.

Spółka bazując na wieloletnim doświadczeniu realizuje projekty w następujących obszarach:
 

Obszary działalności Planet Innovation Group

 

Komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach Startup Studio

Spółka, w oparciu o metodologię Lean StartUp, opracowuje innowacyjne projekty i weryfikuje je na rynku przeprowadzając samodzielnie proces inkubacji. Przychody z tej działalności pochodzą  ze sprzedaży najbardziej lukratywnych przedsięwzięć oraz dalszej odsprzedaży opracowywanych technologii.

Działamy w oparciu o następujący cykl życia projektów innowacyjnych, podzielony na 4 fazy:

Faza koncepcyjno – weryfikacyjna
– opracowanie i wstępne zweryfikowanie pomysłu,
– koszty to zespół osób na stałe zatrudnionych w firmie,
– powstanie koncepcji rozwoju projektu.
Faza A
– czas trwania 3 – 6 miesięcy,
– koszty związane z realizacją do
50 tys. PLN,
– powstanie prototypu,
– weryfikacja rynkowa MVP (Minimal Value Product).
Faza B
– czas trwania 6 -12 miesięcy,
– koszty związane z realizacją do
300 tys. PLN,
– gotowy, pełny i zweryfikowany model biznesowy.
Faza C
– czas trwania 12 miesięcy,
– koszty związane z realizacją do
1 mln PLN,
Ponadto Spółka spodziewa się uzyskiwania zysku netto z projektów w fazie C po okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia fazy C.

Faza weryfikacyjno-koncepcyjna

Określane są następujące parametry każdego weryfikowanego produktu:
– określenia statystycznego zapotrzebowania na ten produkt i grupy docelowej, konkurencji,
– zdefiniowanie i potwierdzenie zapotrzebowania na ten produkt wraz z szczegółowym modelem sprzedaży,
– zdefiniowania innych zastosowań technologii projektu,
– zbadania zainteresowania firm działających w grupie docelowej tym produktem,
– określenia przyszłych inwestorów lub kupców technologii i zweryfikowania ich zainteresowania.
Przyjęte kryteria działania pozwalają ograniczyć większość ryzyk związanych z nowymi technologiami czy innowacyjnymi projektami takich jak: nieprzyjęcie przez rynek, brak dystrybutorów, niski popyt, niedostosowane ceny, długi okres sprzedaży i wiele innych. Te ryzyka eliminowane są głównie za pomocą przeprowadzania weryfikacji rynkowej projektu w momencie kiedy on faktycznie jeszcze nie istnieje. Oznacza to swobodę działania oraz oszczędność zasobów finansowych przeznaczanych na projekty nie mające racji bytu w aktualnych warunkach rynkowych. Ponadto określenie opcji wyjścia z projektu i realizacji zysku.


Fazy A – C

Spółka zamierza realizować projekt w oparciu o przeprowadzoną fazę weryfikacyjno -koncepcyjną. Spółka będzie na każdym z tych etapów wycofywać się z mniej atrakcyjnych projektów za pomocą sprzedaży technologii lub sprzedaży całego projektu.
Również w toku tych faz zakłada finansowanie samodzielne tylko fazy A, kolejne fazy będą finansowane ze środków obcych pochodzących m.in. z dotacji, od inwestorów zewnętrznych czy pożyczek. Zgodnie z tym planem niezbędne będzie przenoszenie projektów do osobnych Spółek w celu uzyskania zewnętrznego finansowania. Takie podejście minimalizuje ryzyko projektowe i finansowe.

Opis poszczególnych faz w zakresie dofinansowania, zespołu i przychodów.

Faza Finansowanie Zespół Przychody
Koncepcyjno – Weryfikacyjna Kapitał własny Zespół Planet Innovation Group Brak
A Kapitał własny Zespół Planet Innovation Group Brak
B Dotacje UE
Pożyczki dla start-up
Leasing
Inwestor zewnętrzny
Zespół Planet Innovation Group Spodziewane znikome przychody
C Dotacje UE
Pożyczki dla start-up
Inwestor zewnętrzny
Dedykowany zespół do projektu Spodziewane przychody pozwalające osiągnąć rentowność po 12 miesiącach

 


Ryzyko i przychody

Przejęty model działania pozwala wyłonić najlepsze projekty oraz w kolejnych etapach rozwoju zapewnić odpowiednie finansowanie do potrzeb projektu. Fazę weryfikacji oraz związane z nią koszty Spółka będzie pokrywać ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży technologii, jednak kolejne fazy rozwoju projektów zamierza finansować z innych źródeł m.in.: dotacje unijne, zewnętrzni inwestorzy, instrumenty dłużne dla innowacyjnych projektów (dotowane w ramach pomocy publicznej), leasing dla innowacji czy też rozwój projektu w oparciu o współpracę z uczelniami.

Działając w tym modelu Spółka zamierza uzyskiwać przychody z następujących źródeł:
– sprzedaży technologii,
– sprzedaży projektów uznanych za mniej atrakcyjne po dowolnej fazie,
– przychody z działalności operacyjnej najbardziej lukratywnych projektów.


Świadczenie usług proinnowacyjnych

Akceleracja projektów

Usługi kompleksowo zapewniające wdrożeniu projektu na rynek . Proces obejmuje wszystkie działania począwszy od pomysłu do uruchomienia jego sprzedaży na rynku.

Wdrażanie innowacji

Usługa polegająca na kompleksowej obsłudze wdrożeniowej dla uprzednio zdefiniowanego projektu, opierające się na zastosowaniu zaawansowanych analiz technologicznych oraz rynkowych, a także na wykorzystaniu narzędzi badających potencjał innowacyjny zarówno organizacji jak i jej otoczenia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Usługi w tym zakresie opierają się na zdefiniowaniu bieżących potrzeb usprawniających przedsiębiorstwo poprzez zastosowanie audytów procesów wewnętrznych, oraz wszelkie działania pochodne sprowadzające się do stworzenia planu restrukturyzacji oraz ich wdrożenia w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne

Usługi informacyjno-optymalizacyjne skupiające się na analizie mikrootoczenia, makrootoczenia oraz procesów wewnętrznych dostarczających wartości informacyjnych, identyfikacja niespójności przedsiębiorstwa oraz wykorzystywanie metod wyznaczania najlepszych rozwiązań niwelujących daną niespójność z perspektywy usprawniania przedsiębiorstwa.


Inwestycje kapitałowe w innowacyjne technologie

Planet Innovation Group nieustannie poszukuje nowych inwestycji kapitałowych. Inwestujemy w projekty technologicznych skierowane do wielu branż będące na etapie early stage.