Zarząd spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Board of Directors of Planet Soft PLC located in Wroclaw hereby announces Unit report for the Q4 of 2013.

Legal basis:

§ 5. 1 point 1, Annex 3 to the Alternative Trading System “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu
  Plik raportu: