2/2017 07.02.2017

Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect // Incidental 16a infringement of Good Practices of Companies Listed on NC
Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie terminowej publikacji harmonogramu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku.

Raport powinien zostać opublikowany do dnia 31 stycznia 2017 r., podczas gdy dokonano publikacji w dniu 07.02.2017

Powodem opóźnienia przekazania raportu była pomyłka osoby odpowiedzialnej za obowiązki informacyjne. Spółka opublikowała raport niezwłocznie po ujawnieniu pomyłki. W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych.[p1]

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

//

The Management Board Planet Innovation Group SA with headquarters in Rzeszów (the „Issuer” or the „Company”) announces the incidental breach of the duty of information regarding the timely publication schedule for transmitting make public the periodic reports of the Year in 2017.

The report should be published to make on 31 January 2017. While the publication was made on 02.07.2017

The reason for the delay of the report was a mistake of the person responsible for the information obligations. The company released a report immediately after the disclosure of mistakes. Due to the existing situation Z. Company declares Encoding reliable and accurate fulfillment of the duties of Information.

Legal basis: paragraph 16 of Appendix 1 to Resolution No. 293/2010 BOARD Stock Exchange in Warsaw SA On March 31, 2010. „Good practices of companies listed on NewConnect.” Incidental breach of the duty of information