10/2016 29.02.2016

Prognoza wyników finansowych na 2016 rok // The forecast financial results for 2016

Zarząd Planet Innovation Group S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na 2016 rok, które uwzględniają nową strategię Spółki, ukierunkowanej na działalność doradczą.
Projekcje finansowe zakładają, że wyniki Spółki ukształtują się na następującym poziomie:

– Przychody: 3.350 tys. PLN
– EBITDA*: 1.111 tys. PLN

Według oczekiwań Zarządu Spółki, około 70% przychodów pochodzić będzie z usług doradczych, natomiast pozostałą część stanowić będzie sprzedaż usług informatycznych.

Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na specyfikę działalności związanej z usługami doradczymi spodziewa się znacznej fluktuacji osiąganych przychodów w poszczególnych kwartałach 2016 roku. Największe przychody spodziewa się osiągnąć w III i IV kwartale.

Powyższe prognozy nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

*) EBITDA, tj. wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. Amortyzacja stanowi koszt, który nie jest wydatkiem.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Board Planet Innovation Group PLC (The „Company”) announces the financial results forecast for 2016, which take into account the new strategy of the Company, focused on consulting activities. Financial projections assume that the results will shape the Company are as follows:

– Revenue: 3.350 thousand. PLN
– EBITDA *: 1.111 thousand. PLN

According to the expectations of the Management Board, about 70% of revenue will come from consulting services, while the remaining part will be the sale of services.

The Management Board points out that due to the nature of related advisory services expect significant fluctuations in its revenues in each quarter of 2016 years. The biggest revenue expects to achieve in the third and fourth quarters.

These forecasts have not been audited by an independent auditor.

*) EBITDA, ie. The operating profit plus depreciation. Depreciation is an cost that is not an expense.

Legal basis: § 3 paragraphs. 2 point 15) of Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market”.