Numer: 9/2013

Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 marca 2013 r. Emitent powziął informację o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Implementacja platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Planet Soft Spółka Akcyjna a jej partnerami”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/15939.pdf

Zarząd Spółki wskazuje, iż uzyskana przez Emitenta kwota dofinansowania to 326.690,00 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Projekt zakłada, iż w wyniku realizacji inwestycji zostanie wdrożona platforma B2B, która zautomatyzuje procesy biznesowe. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami serwisu Aplicon.pl i usprawni wymianę informacji między nimi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu