Numer 17/2014 14.05.2014 

Podpisanie listu intencyjnego z większościowym akcjonariuszem // Letter of Intent with the majority shareholder

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o że w dniu 13 maja 2014 roku podpisał list intencyjny z większościowym akcjonariuszem Conspole Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Inwestor”) w zakresie ustalenia warunków obejmowania akcji przez Inwestora 2.250.000 akcji w ramach emisji serii D i kolejnych z pominięciem prawa poboru innych akcjonariuszy zgodnie z uchwałami NWZ z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Niniejszym dokumentem Strony ustalają następujące warunki:

– Inwestor będzie obejmował akcji po cenie nie niższej niż 0,51 gr.

– Wkłady na pokrycie akcji będą wniesione w formie pieniężnej.

– Inwestor obejmie nie więcej niż 2.250.000 akcji w określonych w uchwałach NWZ z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

– Akcje objęte przez Inwestora zostaną dopuszczone do obrotu na New Connect.

– Warunkiem objęcia jest przygotowanie i wdrożenie przez Zarząd Spółki nowego planu realizacji projektów w ramach strategii komercjalizacji innowacji. Niniejszy plan powinien uwzględniać fakt posiadania mniejszych od planowanych, środków finansowych na realizacje projektów, podjęcie działań restrukturyzacji kosztów oraz zobowiązań finansowych oraz innych działań prawno-administracyjnych w celu realizacji ww. planu , w sposób nie godzący w interes akcjonariuszy.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Management Board Planet Soft PLC of Wrocław ( the „Issuer” or „the Company ” ) informs that on 13 May 2014 signed a letter of intent with the majority shareholder Conspole Holdings Limited, based in Limassol, Cyprus ( ” Investor” ) in determining the placement of 2,250,000 shares by the Investor under the issue of Series D and onwards without pre-emptive rights of the other shareholders in accordance with the resolutions of the Extraordinary General Meeting of 15 April 2014.

In this document Parties agree to the following conditions :

– The investor will include shares at a price not lower than 0.51 gr.

– Contributions to cover the shares will be paid in cash.

– The investor will take no more than 2,250,000 shares in specified in the resolutions of the Extraordinary General Meeting of 15 April 2014 .

– Shares acquired by the Investor will be admitted to trading on the New Connect .

– Those appointed to the preparation and implementation of the Management Board of the new plan for the implementation of projects under the strategy of commercialization of innovation. This plan should take into account the fact of having a smaller than planned funds for our projects , action costs, and restructuring of financial liabilities and other legal and administrative measures to implement the above . plan in a way that would not threaten the interests of shareholders.

Legal basis : § 3 . 1 of Appendix 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market”