21.01.2016  3/2016

PLANET SOFT SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 // Correction of the current report no 2/2016

 

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego opublikowanego w systemie EBI nr 2/2016 w dniu 20 stycznia 2016 r.

Korekta raportu wynika z dołączenia błędnego załącznika.

Treść raportu nie ulega zmianie.

 

//

 

The Management Board Planet Soft SA of Wrocław ( „the Company „, „Issuer „) hereby submits a correction of the current report published in the EBI system No. 2/2016 on 20 January 2016 .

Correction of the report stems from joining an incorrect Annex.

Contents of the report does not change.

 

Załączniki // Attachments:

PSF_tresc_uchwal_19_01_2016