Data sporządzenia: 2013-10-23

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. // Notice of Extraordinary General Meeting of Planet Soft SA  

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze , ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz ogólna informacja dotycząca ilości akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Board of Directors Planet Soft SA of Wrocław, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 11 para. 3 of the Company convened pursuant to art. 402 [1] of the Code of Commercial Companies, as at the 18th of November 2013, at 10:00 am The Extraordinary General Meeting of the Company to be held at the Notary Tarkovsky Tarkovsky & Notaries, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wroclaw.

Attached the text of the announcement, draft resolutions, the form of proxy, and general information regarding the number of shares.

Legal basis: § 4. 2, point 1, point 3 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Hubert Wochyński – Prezes Zarządu