Data sporządzenia: 03-06-2013

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych  Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd spółki Planet Soft S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku, otrzymał od Pana Roberta Krassowskiego, Członka Rady Nadzorczej Planet Soft S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanej transakcji sprzedaży w trybie umowy cywilno-prawnej instrumentów finansowych Planet Soft S.A.

Pan Robert Krassowski, Członek Rady Nadzorczej Planet Soft S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych