EBI  11/2018 11.08.2018

Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 // Correction of the current report no 8/2018

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą Rzeszowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego opublikowanego w systemie EBI nr 8/2018 w dniu 29 czerwca 2018 r. Korekta raportu wynika z niedołączenia załącznika.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
//

Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów (the „Company”, „the Issuer”) hereby provides the correction of the current report published in the EBI system no. 9/2018 on 29 June 2018. Correction of the report results from not attaching the attachment.

Legal basis: §4 sec. 2 point 7) of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market”.

29_06_2018_PIG_WZ_Uchwały_podjete