Numer 16/2014 14.05.2014

Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect / Incidental 16a infringement of Good Practices of Companies Listed on NC

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu okresowego za I kwartał 2014 r. nr 15/2014 z dnia 14 maja 2014 r.

Powodem opóźnienia przekazania raportu okresowego  nr 15/2014 było opóźnionie przekazanie wymaganych analiz księgowych przez zewnętrzne biuro księgowe, sporządzające ww. analizy na potrzeby raportu na zlecenie Emitenta. Spółka opublikowała raport kwartalny niezwłocznie po uzyskaniu otrzymaniu drogą elektroniczną ww. danych. W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Board of Directors Planet Soft PLC based in Wrocław ( the „Issuer” or „the Company ” ) announces the incidental breach by the Company of Rule 16a Good Practices of Companies Listed on NewConnect of delayed submitting the interim report for the first quarter of 2014, No. 15/2013 of 15 May , 2014 .

The reason for the delay submitting the interim report No 15/2014 was opóźnionie supply the required accounting analyzes by external accounting office, preparing the above. analysis for the report on behalf of the Issuer. The company published a quarterly report immediately after the receipt of the aforementioned electronically. data. In view of the situation, the Company declares further reliable and diligent fulfillment of disclosure.

Legal basis : Legal basis : § 5 . 1 item 1) in connection with § 6 . 9 Exhibit 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market” in conjunction. Section 16a of Appendix 1 to Resolution No. 795/2008 of the Management Board dated 31 October 2008 „Best Practices NewConnect companies ” , as amended by Resolution No. 293/2010 of the Management Board of the Warsaw of 31 March 2010 on the amendment of the „Best Practices of Companies Listed on NewConnect” .