Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r

05-29-2019

EBI 5/2019 29.05.2019 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r. // Change in the date of publication of the annual report 

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn przedłużającego się badania sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz trwającego postępowania układowego termin publikacji raportu rocznego za 2018 r. zostaje przesunięty z dnia 31.05.2019 r. na dzień 31.10.2019 r.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
a) Raporty kwartalne
– raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
– raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
– raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
– raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
b) Roczny za 2018 rok – 31 października 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
//
The Board of Planet Innovation Group SA („Issuer”) informs that due to the prolonged audit of financial statements for the year2018 and run on arrangement proceedings, the publication date of the annual report for 2018 is moved from 31/05/2019 to 31/10/2019.
Reports will be forwarded on the following dates:
a) Quarterly reports
– Report for the fourth quarter of 2018 of 14th February 2019,
– Report for the first quarter of 2019 on 15th May 2019,
– Report for the second quarter of 2019 on 14th August 2019,
– Report for the third quarter of 2019 on 14th November 2019,
b) Report for the year 2018 will be published on 31st October 2019.
Any change to the dates of submitting periodic reports will be announced in a current report in accordance with the provisions of the ASO Rules.
Legal basis: § 6 p. 14. 2 Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market.”


Korekta raportu nr 3/2019

05-20-2019

EBI 4/2019 20.05.2019 

Korekta raportu nr 3/2019 // Correction of report no 3/2019

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu
korektę raportu nr 3/2019.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

NewConnect

//

The Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. based in Rzeszow, enclose correction of

report no 3/2019.

Legal basis: § 5 sec. 1 pt. 1), Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules Current and

Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market

PIG_raport_kwartalny_1q_2019


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r

01-31-2019

EBI 1/2019 31.01.2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. // Timetable for publication of interim reports in 2019

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A.(dalej: „Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

  1. a) Raporty kwartalne

– raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

– raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

– raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

– raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  1. b) Roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Board of Planet Innovation Group SA („Issuer”) seated in Rzeszów announces the schedule of submission of periodic reports in 2018.

  1. Quarterly reports

– Report for the fourth quarter of 2018 of 14th February 2019,

– Report for the first quarter of 2019 on 15th May 2019,

– Report for the second quarter of 2019 on 14th August 2019,

– Report for the third quarter of 2019 of 14th November 2019,

  1. Report for the year 2018 will be published on 31st May 2019.

Any change to the dates of submitting periodic reports will be announced in a current report in accordance with the provisions of the ASO Rules.

Legal basis:

  • 6 p. 14.1 Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market.”

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10-03-2018

13/2018 3.10.2018 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej // Resignation of Supervisory Board Member

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kuciapskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

//

The Management Board Planet Innovation Group S.A. informs that on October 3, 2018, the Company received the resignation from the Member of Supervisory Board Mr. Łukasz Kuciapski.

Legal basis: § 3 sec. 1 point 7) Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market”.


Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

08-13-2018

EBI  11/2018 11.08.2018

Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 // Correction of the current report no 8/2018

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą Rzeszowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego opublikowanego w systemie EBI nr 8/2018 w dniu 29 czerwca 2018 r. Korekta raportu wynika z niedołączenia załącznika.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
//

Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów (the „Company”, „the Issuer”) hereby provides the correction of the current report published in the EBI system no. 9/2018 on 29 June 2018. Correction of the report results from not attaching the attachment.

Legal basis: §4 sec. 2 point 7) of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market”.

29_06_2018_PIG_WZ_Uchwały_podjete


Podpisanie umowy z Autoryzowanym doradcą

08-03-2018

EBI 9/2018,  2018-08-03

Podpisanie umowy z Autoryzowanym doradcą // Signing a contract with an Authorized Adviser

Zarząd Planet Innovation Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa z Best Capital sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2018 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

//

The Board Planet Innovation Group S.A. (The „Company”) announces the signing of an agreement on the provision of services of Authorized Advisers with Best Capital sp. z o.o. dated 3 August 2018. The agreement enters into force on the 3rd of August 2018.

Legal basis: § 3 sec. 1 point 9) of Appendix 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”


Treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r.

07-02-2018

8/2018 2.07.2018

Treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r. // The resolutions passed at the OGM of Shareholders dated on the 29th of June 2018

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 r na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż podjęto uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki w związku z nową emisją akcji serii G oraz że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Management Board of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów publishes the content of resolutions adopted on June 29, 2018 at the Ordinary General Meeting of the Company. At the same time, the Management Board announces that resolutions regarding the change of the Company’s statute in connection with the new issue of series G shares have been passed and no objections were raised to the adopted resolutions.

Legal basis: §4 par. 2 point 7 of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market”.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

06-04-2018
03-06-2018 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A. // The notice convening the Ordinary General Meeting of Planet Innovation Group PLC Planet Innovation Group PLC
Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą we Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, ul. Zaolziańska 4. 53-334 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

//

The Management Board of Planet Innovation Group S.A. with headquarters in Rzeszów acting pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 11 para. 3 of the Statute of the Company is convened in the mode of art. 402 [1] of the Code of Commercial Companies, as at 29 June 2018 at 9:00 am Ordinary General Meeting of the Company to be held at the Notary’s Office Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerowa, ul. Zaolziańska 4. 53-334 Wrocław. Attached the content of the announcement, draft resolutions and the model of the power of attorney.
Legal basis: § 4 para. 2 point 1, point 3 of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market”.

 


Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

05-18-2018

4/2018 18.05.2018

Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect //  Incidental 16a infringement of Good Practices of Companies Listed on NC

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie terminowej publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018.

Raport powinien zostać opublikowany w dniu 12 maja 2018 roku, podczas gdy dokonano publikacji w dniu 18 maja 2018 roku.

Powodem opóźnienia przekazania raportu były okoliczności nie zależne od Emitenta. W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

//

Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów (the „Issuer”, „the Company”) informs about the incidental incident of the information obligation regarding the timely publication of the quarterly report for Q1 2018.

The report should be published on May 12, 2018 while it was published on May 18, 2018.

The reason for delaying the transmission of the report were circumstances and not dependent on the Issuer. As a result of this situation, the Company declares further and diligent fulfillment of its information obligations.

Legal basis: Item 16a of Appendix No. 1 to the Resolution No. 293/2010 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 31 March 2010 „Good Practices of NewConnect Companies”.


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

01-30-2018

1/2018 30.01.2018 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku // Timetable for publication of interim reports in 2018

Zarząd Planet Innovation Group S.A. („Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2017 roku, dnia 13 lutego 2018 roku,

– raport za I kwartał 2018 roku, dnia 12 maja 2018 roku,

– raport za II kwartał 2018 roku, dnia 11 sierpnia 2018 roku,

– raport za III kwartał 2018 roku, dnia 13 listopada 2018 roku.

– raport za rok 2017 zostanie opublikowany dnia 31 maja 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 p. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

//

The Board of Planet Innovation Group SA („Issuer”) seated in Rzeszów announces the schedule of submission of periodic reports in 2018.

Quarterly reports will be submitted in the form of current reports in EBI system on the following dates:

– Report for the fourth quarter of 2017 of 13th February 2018,

– Report for the first quarter of 2018 on 12th May 2018,

– Report for the second quarter of 2018 on 11th August 2018,

– Report for the third quarter of 2018 of 13th November 2018,

– Report for the year 2017 will be published on 31st May 2018.

Any change to the dates of submitting periodic reports will be announced in a current report in accordance with the provisions of the ASO Rules.

Legal basis:

§ 6 p. 14.1 Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market.”